8. maj, 2022

Ibland är det en konst att vara en kvinna i männens värld, ibland krävs ingenting och allt är såsom det alltid borde vara. På lika villkor. Men ibland blir vi kvinnor på alla sätt och vis, ett särintresse i männens värld. 

Sverige hamnar i toppen, när det gäller rankingen av jämställdheten i de europeiska medlemsländerna. Men Sverige är fortfarande inte ett jämställt land. Män har till exempel betydligt högre inkomst än kvinnor trots att kvinnor statiskt sett har högre betyg och utbildning och män har även som grupp större makt och inflytande på arbetsplatser och i samhället. När kvinnor inte får samma mänskliga rättigheter som män, är det diskriminering av kvinnor. Diskriminering av kvinnor är också när de inte har samma friheter som män när det gäller politik, ekonomi, kultur och att vara aktiva i samhället.

Fortfarande är hemmet för de flesta kvinnans ansvar liksom oftast barnen. Fortfarande är lönesättningen till männens fördel. Kvinnor får hela 24 % lägre lön. Ännu är majoriteten i riksdagen män. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma förutsättning för en god hälsa och erbjudas vård och omsorg på lika villkor. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Ännu misshandlas kvinnor och fortfarande våldtas kvinnor. Och detta får vi aldrig glömma. Kvnnomisshandel är ett brott och innebär våld som utförs av en man mot en kvinna, som antingen lever eller har levt tillsammans i en intim relation (Widding Hedin, 1997). Nästan allt våld mot kvinnor sker i hemmet.

Kvinnomisshandel handlar också om normer och värderingar i en grupp och kultur i ett samhälle. Där har vi könsroller och med detta förväntade föreställningar om manlighet och kvinnlighet. Och i denna tradition , har kvinnan blivit det svagare könet. Denna föreställning har varit härskande i många kulturer över världen.

Vi kan ta ett bildligt exempel från Oscars galan 2022, när Will Smith gick fram till Chris Rock och gav honom en örfil, för att han skämtat om hans fru. Först och främst behöver aldrig en kvinnas heder försvaras av en man. Det i sig är ett primitivt tänkande. Men det värsta var mest publikens reaktion men också de ansvariga för Oscars galan, som genom sin tystnad och även vissa som visade sympatier öppet för Will Smith. Den gyllene regeln, i alla olika sammanhang är att våld alltid är oacceptabelt. Varför regerade inte publiken eller arrangören? Hur kunde tillställningen få fortsätta med Will Smith närvarande?

Samma liknelse kan vi dra både vid kvinnomisshandel men också mobbning. Det är alltför vanligt att allmänheten väljer att blunda för både kvinnomisshandel, misshandel allmänt liksom mobbning. Tystnadskulturen är utbredd, i synnerhet i Sverige. Jag själv har kommit i kontakt med offer som har kunnat misshandlats ute och ingen har ingripit. Ute på arbetsplatser och i skolor, så mobbas barn och vuxna dagligen, och där den stora massan faktiskt väljer att vända bort ansiktet. Detta är inte bara feghet, utan det är också ett tyst medgivande. 

/ B K R O Kraft Force

- Sist vill vi tillkännage att vi har fått en ny medarbetare, Maya B S. Som trots sin unga ålder har en enorm erfarenhet av dessa frågor som vi arbetar med här. Hon är mest av allt en överlevare och hon brinner för att göra skillnad.

Välkommen Maya, vi är enormt stolta över att ha dig hos oss.

B K R O Kraft Force, genom Ally Penzi

8. mar, 2022

Idag är det den internationella kvinnodagen, en dag som betyder mycket för många av oss. Det är en dag att reflektera över kvinnans historia och hennes roll i samhället. Och varje år kommer jag till samma slutsats, vi har ännu inte i Sverige eller globalt kommit så långt att vi kan vara nöjda. 

Vi står i slutet av en svår pandemi, som har orsakat svåra skador på vårt samhälle, ekonomisk osäkerhet och instabilitet, ökad arbetslöshet och utsatthet och i detta hamnar ofta kvinnorna i underläge och som genererar i många svåra livsöden och tragedier. 

Vi lever också i en allt osäkrare tid säkerhetspolitiskt, när ett brutalt krig utspelar sig bara några timmars resa från Sverige. Vår värld ter sig allt omänskligare, och i denna värld skall vi inte bara överleva utan också bli starkare.

Fortfarande världen över, har männen fler möjligheter än kvinnorna, och detta gäller i pricip i alla deras olika livsval. Fortfarande i Sverige och i världen över, så brottas kvinnor med samma uråldriga problematik, nämligen att vara det svagaste könet!

Varje år kränks miljontals kvinnors grundläggande rättigheter, nämligen rätten till hälsa,personlig säkerhet, lika skydd inför lagen och rätten till jämlikhet inom familjen. Ändock tillåts kränkningarna fortsätta och på de flesta håll i världen erkänns inte kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter. Detta kan vi aldrig acceptera!

Våldet mot kvinnor förekommer över hela världen, i och utanför hemmet, i krig och i fredstid blir kvinnor misshandlade, våldtagna, könsstympade och dödade. I vissa länder är diskrimineringen av kvinnan inskriven i lagen.

Våldet är rått och hänsynslöst och vet definitivt inte av samhällsklasser, ålder, etnicitet, kulturell eller religös tillhörighet. Utgången är oftast densamma, att förövarna oftast går fria. Våldet härskar fortfarande, och ännu idag har vi inte tillräckliga handlingsplaner för att få stopp på våldsspiralen. Vår laggstiftning är också undermålig när det gäller våldsutsatta kvinnor och skyddet är fortfarande inte tillräckligt starkt. 

Därför är denna dag oerhört viktig, för det får alla kvinnor i Sverige och i världen att förstå, att vi är en kraft tillsammans. För denna dag visar vår strävan att göra oss jämlika . Tillsammans kan vi utföra stordåd och tillsammans är vi en kraft och tillsammans skapar vi en ljusare, tryggare och rättvisare värld. För en bättre morgondag!

 

Ally Penzi

28. jan, 2022

Till minne av förintelsen, så ärar vi offren och överlevarna i en av de mörkaste perioderna i vår historia. Men det är inte tillräckligt att inte glömma. Mänskligheten måste vinna över det onda och vi måste varje dag lära oss att bekämpa hat i alla former.

Vi kommer aldrig någonsin att glömma.

B K R O Kraft Force

 

31. dec, 2021

Detta är årets sista dag, som är både vemod men också förväntningar och förhoppningar på det nya året.  Först och främst kan konstateras att 2021 också går till historien som pandemins år. Det började lovande med mass vaccinationer världen över, men covid-19 har förmågan att mutera mer än något annat virus. Under sommaren och hösten såg det hoppfullt ut, då dödstalen minskade drastiskt, och för många människor blev det också en återgång till vardagen. Men under november och december började uppgången på smittade men också antalet döda... Pandemin kommer med all sannolikhet att fortsätta även under nästkommande år. Men ju mer kunskap som vi förvärvar beträffande viruset, ju större är sannolikheten att vi så småningom kommer att kunna att plana ut pandemin.

Men pandemin har påverkat många människor illa och livet har blivit allt osäkrare, i synnerhet för redan utsatta grupper. Den ekonomiska osäkerheten har gjort att många människor förlorat sina jobb, och med detta infinner sig en större osäkerhet i många familjer. Och osäkerhet och frustration kan ofta tyvärr leda till vanmakt, som i sin tur kan generera i våld och större osäkerhet.  Med andra ord, är det en grogrund för många mänskliga tragedier...

Under våren kom också samhällsdebatten för en stund att handla om just kvinnovåldet, där vi deltog flitigt i medierna. För det är verkligen hög tid att vi kräver våra rättigheter och att vi på många plan får till lagförändringar som gynnar brottsoffren , nämligen de utsatta kvinnorna och barnen. Vi hoppas naturligtvis på att en ökad medvetenhet också skapar långsiktigt ett rättssäkrare samhälle för alla utsatta människor i vårt land. 

Även våldet och gängkriminaliteten har kanske mer än något annat, dominerat vår samhällsdebatt. I denna debatt har vi också deltagit.  Hur är det möjligt att vårt land inte lyckas klara upp dessa avskyvärda brott? Hur är et möjligt att Sverige toppar listan över gängkriminalitet i Europa? Oftast är gärningsmännnen yngre killar, så kallade "springpojkar" som inte räds någonting och inte drar sig för att begå morden mitt på ljusa dagen och när många människor är ute. Frågan är också hur har detta kunnat hända? Vi har definitivt misslyckats med vår integrationspolitik, segregationen är allmänt utbredd från norr till söder. Kanske borde vi blivit allvarligt varnade när det gällde den stora tillströmmningen till IS, men inget politiskt parti agerade tillräckligt kraftigt för att bryta den negativa spiralen. För i sanningens namn, förjänar alla människor en chans, och denna chans har inte givits alla som kommit till vårt land. I segregerade områden ges inte samma livskvalitet som i övriga landet. Rätten till bra utbildning, rätten till bra vård och omsorg och rätten till en fritid, den finns inte för alla. Och att ständigt slå i underläge, väcker vanmakt men triggar också hatet. 

Nästa år har vi val, och det är ännu mer viktigt nu att ta möjligheten att delta i den demokratiska processen som valet är. Det är vår chans att påverka och det är vår chans att medverka till förändring. 

Nästa år borde komma med mera hopp om att vi kommer närmare ett slut av pandemin. För vi behöver verkligen hopp i en mörk tid som denna.

B K R O Kraft Force

25. nov, 2021

Förändring är möjligt

Så sade FN:s generalsekreterare António Guterres i samband med den Internationella dagen mot våld mot kvinnor.

Samtidigt är just behovet av förändring stort. Våldet mot kvinnor och flickor är fortsatt den mest långvariga och största inskränkningen på mänskliga rättigheter i världen idag. Så länge kvinnor och flickor utsätts för våld kan inte rättvisa mellan män och kvinnor uppnås.

Våldsbegreppet har en bred innebörd som når långt utanför dess fysiska bemärkelse.  Våld kan ta sig uttryck genom allt från fysiskt, psykiskt och sexuellt utnyttjande, till människohandel, tvångsgifte och påtvingade graviditeter. Det drabbar kvinnor och flickor oavsett religiös eller etnisk tillhörighet, social status eller geografisk plats.

Dödligt våld utgör den mest extrema formen av mäns våld mot kvinnor. Forskning visar att det vanligaste motivet bakom partnervåld mot kvinnor i heterosexuella relationer, är mannens behov av kontroll. Känslor som svartsjuka är dominerande, vilket ofta förstärks vid separation.

Den farligaste platsen för en kvinna är i hemmet

Sedan länge har kvinnorättsorganisationer understrukit den stora andel våld som sker innanför hemmets fyra väggar. I ett land som Sverige sker endast en minoritet av våldet på öppen gata. Det kan ge en falsk trygghet av att vårt samhälle är förskonat från mäns våld mot kvinnor.

Nationell statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, visar att omkring 15 kvinnor om året har dödats av en före detta eller nuvarande partner under perioden 2017–2020. För män var motsvarande siffra strax under 3 fall om året. 

Covid-19 pandemin har också haft en negativ inverkan – mycket på grund av att människor tvingats spendera mer tid i hemmet.

De senaste siffrorna från UN Women bekräftar att nivåerna av våld mot kvinnor och flickor har ökat under pandemin.

I 13 länder rapporterade nästan hälften av alla kvinnor att de eller en kvinna de känner genomlevt könsbaserat våld. Nästan en fjärdedel av de medverkande kvinnorna rapporterade också att hushållskonflikter hade blivit vanligare. Samma andel uppgav att de kände sig mindre trygga hemma.

Våldets inverkan på en hållbar utveckling

Friheten från våld berör inte bara kvinnor och flickor som individer, utan är en förutsättning för en demokratisk, rättvis och hållbar utveckling i världen. Sveriges biståndsmyndighet, Sida, pekar exempelvis på studier som visar samband mellan ökad jämställdhet och minskad fattigdom.

I FN:s globala mål för en hållbar utveckling, Agenda 2030, är ett av delmålen att avskaffa alla former av våld mot kvinnor och flickor. FN:s generalsekreterare har vid upprepade tillfällen understrukit behovet av gemensamma krafttag för att eliminera skuggpandemin av våld mot kvinnor och flickor.

”Vi behöver omfattande och långsiktiga strategier som tar itu med grundorsakerna till våldet, som skyddar kvinnors och flickors rättigheter och som främjar starka och autonoma kvinnorättsrörelser”.

Trots att förhoppningar om snabba och storskaliga förändringar kan upplevas som svåra, visar riktade insatser resultat.

År 2020 ökade bland annat andelen lagförda förövare med 22 procent i medlemsländerna, och åttiofyra lagar och policyer antogs eller förstärktes. Mer än 650 000 våldsutsatta kvinnor och flickor kunde få tillgång till hjälp trots restriktioner relaterade till pandemin.

Resultaten kan tyckas små i förhållande till problemets omfattning. Vinster som dessa är dock livsavgörande för de individer som utsatts personligen, och kan ge kraft till rörelser som kämpar för långsiktig förändring.

Samtidigt är Guterres tydlig i sina ambitioner.

”Nu är det dags att fördubbla våra ansträngningar så att vi tillsammans kan eliminera våld mot kvinnor och flickor till 2030”.

Varje år kränks miljontals kvinnors grundläggande rättigheter – rätten till hälsa, personlig säkerhet, lika skydd inför lagen och rätten till jämlikhet inom familjen. Ändå tillåts kränkningarna fortsätta och på de flesta håll i världen erkänns inte kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter. Det kan vi inte acceptera. För mäns våld mot kvinnor är den största människorättsskandalen i vår tid. Kommer Guterres och FN lyckas i sn målsättning? Föga sannolikt men vi hoppas.

 

Barn och KvinnoRätts Organisationen

B K R O Kraft Force